ที่ตั้งและอนาเขต


ที่ตั้งและอนาเขต

อำเภอวิเชียรบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด ห่างจากศาลากลางจังหวัดมาทางทิศใต้ ประมาณ 107 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศเหนือประมาณ 250กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 67.90 เมตร มีพื้นที่ 1,632 ตารางกิโลเมตร

อำเภอวิเชียรบุรีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเภอบึงสามพัน
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอ ภักดีชุมพล (จังหวัดชัยภูมิ) และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)
อำทิศใต้ติดต่อกับ อำเภอศรีเทพ และอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค์)
 การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอวิเชียรบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 189  หมู่บ้าน  ได้แก่
1. ท่าโรง (Tha Rong) 8. พุขาม (Phu Kham)
2. สระประดู่ (Sa Pradu) 9. ภูน้ำหยด (Phu Nam Yot)
3. สามแยก (Sam Yaek) 10. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun)
4. โคกปรง (Khok Prong) 11. บึงกระจับ (Bueng Krachap)
5. น้ำร้อน (Nam Ron) 12. วังใหญ่ (Wang Yai)
6. บ่อรัง (Bo Rang) 13. ยางสาว (Yang Sao)
7. พุเตย (Phu Toei) 14. ซับน้อย (Sap Noi)

: พื้นที่ทั้งหมด 1,632 ตรม.

หมายเหตุ  14 อบต. 2 เทศบาล  รพช (M2)  1 แห่ง  รพ.สต.  17 แห่ง (จนท.รพ.สต. 92 คน อสม 2,352 คน (1: 16 หลังคาเรือน)

ประวัติและความเป็นมา
อำเภอวิเชียรบุรี เดิมชื่อว่า “เมืองท่าโรง” ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นเมือง “วิเชียรบุรี” ยกฐานะเป็นเมืองตรี ด้วยรวบรวมเมืองชัยบาดาลและเมืองบัวชุมขึ้นตรงต่อเมืองวิเชียรบุรี จนกระทั่งเมื่อตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยยกฐานะเมืองวิเชียรบุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2441 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนชื่ออำเภอวิเชียรบุรีเป็นอำเภอท่าโรง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2487 จึงได้กลับมาใช้ชื่ออำเภอวเชียรบุรี มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อนับถึงปีปัจจุบัน อำเภอวิเชียรบุรีตั้งมาเป็นเวลา 99 ปี อำเภอวิเชียรบุรี มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานทีสักการะ ของประชาชนชาวอำเภอ วิเชียรบุรี และอำเภอใกล้เคียง คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณ ที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรีในปัจจุบัน ในวันที่ 25 มกราคม 2515
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 นายบุญยรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรีในขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมใจสร้างศาลประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2527 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ชาวอำเภอวิเชียรบุรีจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

ข้อมูลทางด้านสังคม

จำนวนประชากรทั้งอำเภอ สถิติ ณ เดือนมีนาคม 2558

ประชากร 133,526 คน
จำนวนหลังคาเรือน 32,330 หลังคาเรือน  (อัตราส่วนเฉลี่ย 4 คน/หลังคาเรือน)
ชาย 65,869 คน (49.28%)
หญิง 67,648 คน (50.72%)
รวม 133,526 คน
จำนวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ 19,778 คน อ่านไม่ได้ 803 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90

ข้อมูลและวัฒนธรรม

เทศกาลกินไก่วิเชียรบุรี 8 – 9 สิงหาคม ของทุกปี ณ สามแยกวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี

ไก่ย่างวิเชียรบุรี เป็นไก่ย่างที่มีรสชาดอร่อยเนื้อนุ่มหนังกรอบรับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสามแยกวิเชียรบุรี มักนิยมแวะรับประทาน พร้อมทั้งซื้อติดมือกลับบ้าน เป็นของฝากอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าวชาวอำเภอวิเชียรบุรีจะมีการประกวดไก่ย่างรสเด็ด พร้อมทั้งออกร้านจำนหน่ายไก่ย่างและร่วมกิจกรรมต่างๆ

 

งานเทศกาลบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

ไก่ย่างวิเชียรบุรี

ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ส้มตำ นับว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานกันทั่วประเทศ ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีไก่ย่างที่อร่อยขึ้นชื่อลือชาคือไก่ย่างวิเชียรบุรีซึ่งมีความอร่อยผิดแปลก ไปจากไก่ย่างที่เคยรับประทานกันทั่วไป ทั้งรสชาติ และกรอบ เนื้อนุ่ม น้ำจิ้มที่รสชาติแปลกๆ หลายรสร้านจำหน่ายไก่ย่างเหล่านี้จะตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี-หล่มสักทางแยกเข้าอำเภอวิเชียรบุรีเจ้า ดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงและมีคนนิยมไปรับประทานมากที่สุด ได้แก่ ไก่ย่างของนายทรวง ซึ่งจ่าย หรือ”ตาแป๊ะ” ซึ่งตั้งร้านอยู่ถนนสายแยกเข้าอำเภอวิเชียรบุรีถ ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 150 เมตร อยู่ด้านซ้ายมือ นับว่าเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีต้นตำหรับอย่างแท้จริง ได้เริ่มขายไก่ย่างมาจนปัจจุบันเป็น เวลา 50 ปีเศษ และเมื่อปี พ.ศ.2526 “แม่ช้อย นางรำ” แห่งถ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดลำดับให้ ไก่ย่างวิเชียรบุรี ของตาแป๊ะ เป็นหนึ่งในสิบของอาหารยอดอร่อยประจำปี 2526 อีกด้วย ไก่ย่างร้านนี้จะหยุดขาย ในวันพระ ส่วนในวันปกติจะมีลูกค้าในวิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา แวะอุดหนุนเป็นจำนวนมาก

คำขวัญ .. ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างรสอร่อย สุสานหอยล้านปี พุร้อนมีใต้ดิน อุทยานหินโบราณบ่อน้ำมันล้ำค่า…