วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพและเป็นที่พึ่งด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน “

พันธกิจ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

 1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย
 2. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ
 3. ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้
 4. ประชาชนได้รับการสร้างสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถและมีความพึงพอใจในงาน
 6. ฐานะการเงินมั่นคง

เข็มมุ่ง(จุดเน้นขององค์กร ปี 2558 ) คือ

 1. พัฒนาระบบความปลอดภัย
 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Severe pre-eclampsia
 4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis

นโยบายโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

 1. เจ้าหน้าที่ให้บริหารด้วยความสุภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานโดยยึดผู้รับบริการและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการครอบคลุม 4 มิติ ภายใต้การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและต้องพัฒนาตนเองและระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่่เหมาะสมโดยเน้นหลัก 3 อ. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. หน่วยงงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ พร้อมใช้ภายใต้ต้นทุนต่ำ
 5. หน่วยงานจะต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย
 6. เป็นโรงพยาบาลหลักในการสร้างสุขภาพให้ประชาชนและองค์กรภาคี
 7. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแบบมีส่วนร่วม