วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีศักยภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข “

พันธกิจ

บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ครอบคลุม 4 มิติ และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีแก่เจ้าหน้าที่

นโยบาย

1.เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยทุกคน
2.เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป้าหมาย

 1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย
 2. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ
 3. ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้
 4. ประชาชนได้รับการสร้างสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถและมีความพึงพอใจในงาน
 6. ฐานะการเงินมั่นคง

เข็มมุ่ง(จุดเน้นขององค์กร ปี 2562 ) คือ

 1. ด้าน 2P Safety
  1.1 : ด้าน Patient
  I : MDR, VAP
  E : การพัฒนาระบบการดูแลผูป่วย Sepsis, MI, Stroke, Multiple trauma, Pre-term
  P : การเข้าถึงบริการ Triage
  1.2 : ด้านเจ้าหน้าที่
  S : Social media
  M : Mental health (Happy)
  E : ทรัพย์สินสูญหาย

เป้าประสงค์

1.ระบบสุขภาพของโรงพยาบาลสามารถรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลได้
2.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประชาชน
3.ประชาชนสุขภาพดีมีความสุข
4.บุคลากรของโรงพยาบาล มีทักษะและสรรถนะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและมีความสุข
5.ระบบสุขภาพของโรงพยาบาลมีความทันสมัย มีฐานข้อมูล/สารสนเทศที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
6.มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิส เข้มแข้งทางการเงินการคลัง มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้