ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

..โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเริ่มต้นมาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอวิเชียรบุรีสร้างขึ้นคร้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 แต่ยังไม่มีแพทย์ประจำจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 จึงมีแพทย์ประจำ คือ นพ. อารยะ โตเจริญ อยู่ประมาณ 9 เดือนจึงย้ายไปรับราชการที่อื่น ในปี พ.ศ. 2511 นพ. สุบิน สิริสังข์ไชยเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนที่ 2

ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้สร้างโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ที่บริเวณสามแยกวิเชียรบุรี ตำบล สระประดู่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน 100 ไร่เศษ สร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยสร้าง ตึกผู้ป่วยนอก,ตึกผู้ป่วยใน โรงครัวโรงซักฟอกและบ้านพัก จำนวน 15 หลัง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ 4,600,000 บาท(สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน ) โดยมี นพ.สุบิน ศิริสังข์ไชย เป็นผู้อำนวยการและเปิดทำการเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2522

จากนั้นในปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณ ในการขยายโรงพยาบาล ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงในปี พ.ศ. 2528 ได้ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธเพิ่มอีก 30 เตียง และเปิดตึกในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2529 โดยให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอำเภอเขตใต้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงจนในปี พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการคนเดิม คือ นพ. สุบินศิริสังข์ไชย ได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด ต่อมามี นพ. วิสัน เทียนรุ่งโรจน์เป็นผู้อำนวยการคนที่ 3 ของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีและได้เกษียรอายุราชการ เมื่อปี 2558 และปัจจุบันนายแพทย์นรุตม์ นิวัฒนนการจนา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ปีพ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างตึกผ่าตัดและคลอดจากนั้นมาโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้พัฒนาการให้บริการเครื่องมือและอาคารสถานที่ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นศูนย์รับการส่งต่อ ของโซนใต้ มีแพทย์เฉพาะทาง กุมารเวชกรรมอายุรกรรม สูติกรรม เราทุกคนจะร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

บุคลากร

…ปัจจุบันโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง และจะขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 264 เตียง ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการใน 4 อำเภอโซนใต้ คือ อ. หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ และจะมีการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้สูงขึ้นไปพร้อมกัน เหมาะสมกับการเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโซนใต้ทั้งหมดและช่วยลดภาระในการรับผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งแออัดมาก

ในปัจจุบันโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีบุคลากรด้านการรักษาพยาบาล ดังนี้
1.อายุรแพทย์ 1 คน
2.กุมารแพทย์ 2 คน
3.สูติแพทย์ 3 คน

4.จักษุแพทย์ 1 คน
5.แพทย์ทั่วไป 10 คน
6.เภสัชกร 8 คน
7.ทันตแพทย์ 3 คน
8.พยาบาล 93 คน ** ข้อมูล 1 กรกฏาคม 2554 **

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 เป็นต้นมาโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให่เกิดความพึงพอใจ จนได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ระฟดับเหรียญทอง ปี 2545
2. รางวัลระดับดีมากมาตราฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 2546
3. รางวัลรองชนะเลิศการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปี 2546
4. รางวัลโรงพยาบาลถูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
5. ผ่านมาตราฐานคุณภาพ HA ปี 2547 (บันไดขั้นที่ 1)