เชิญร่วมกิจกรรมกรอกแบบสอบถาม ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เชิญร่วมกิจกรรมกรอกแบบสอบถาม ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)