ส่งมอบ คทาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์

22 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกิจกรรมการส่งมอบคทาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบให้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง 5 กม.ในการนี้ นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.พช. ,นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ รองนพ.สสจ.ด้านเวชกรรมป้องกัน,คุณพรรณพิศ วิทยถาวรวงค์ รองนพ.สสจ. ด้านส่งเสริมพัฒนา ,ผู้บริหาร และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ ลานพญานาค เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์