แพทย์หญิงนาตยา ดิเรกศิลป์ เป็นตัวแทนรับมอบ พัดลม


ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงนาตย…