การใช้กระบอกฉีดยา(syringe) ในการป้อนยาเด็กเล็ก


1.เลือกกระบอกฉีดยาให้เหมา…