รายชื่อ File ของหน่วยงาน

ลำดับ วันเวลาอัพเดท ผู้นำเข้าข้อมูล รายละเอียด Link
112 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA 63 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด Preview
212 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด Preview
312 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด Preview
412 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลด Preview
526 ส.ค. 2562เชิดชัยEB 17 บันทึกกำกับติดตามรับทราบไตรมาส 4 ดาวน์โหลด Preview
626 ส.ค. 2562เชิดชัยEB12 รายงานการกำกับติดตามผลงานไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลด Preview
726 ส.ค. 2562เชิดชัยEB8รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรค ดาวน์โหลด Preview
826 ส.ค. 2562เชิดชัยEB9.11โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
926 ส.ค. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9.12โครงสร้างทั่วไป ดาวน์โหลด Preview
1026 ส.ค. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9.1โครงสร้างทั่วไป ดาวน์โหลด Preview
1125 ส.ค. 2562เชิดชัยEB9.ยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด Preview
1224 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9รายงานผลการกำกับติดตามผลดำเนินการงานตามแผนปฏิทิน ดาวน์โหลด Preview
1323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการบริการ ดาวน์โหลด Preview
1423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาปฏิบัติงานของ จนท.002 ดาวน์โหลด Preview
1523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาปฏิบัติงานของ จนท.001 ดาวน์โหลด Preview
1623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 24 หน่วยงานการกำกับติดตาม ป้องกันและปราบปราม002 ดาวน์โหลด Preview
1723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 24 หน่วยงานการกำกับติดตาม ป้องกันและปราบปราม001 ดาวน์โหลด Preview
1823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต003 ดาวน์โหลด Preview
1923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต002 ดาวน์โหลด Preview
2023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต001 ดาวน์โหลด Preview
2123 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB 22 หน่วยงานมีการประชุม อบรม สัมนาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด Preview
2223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน001 ดาวน์โหลด Preview
2323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์002 ดาวน์โหลด Preview
2423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์001 ดาวน์โหลด Preview
2523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของ จนท.เพื่อการบริหารที่โปร่งใส001 ดาวน์โหลด Preview
2623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 18 หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต002 ดาวน์โหลด Preview
2723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 18 หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต001 ดาวน์โหลด Preview
2823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด Preview
2923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB16หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด Preview
3023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB16หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด Preview
3123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 16 หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน001 ดาวน์โหลด Preview
3223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนง สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน001 ดาวน์โหลด Preview
3323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 13 หน่วยงานมีการประเมินผลงานผลสัมฤทธิต่ำและดำเนินการ002 ดาวน์โหลด Preview
3423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 13 หน่วยงานมีการประเมินผลงานผลสัมฤทธิต่ำและดำเนินการ ดาวน์โหลด Preview
3523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย 001 ดาวน์โหลด Preview
3623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย 002 ดาวน์โหลด Preview
3723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย ดาวน์โหลด Preview
3823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ กำกับติดตามแผนประจำปี001 ดาวน์โหลด Preview
3923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน001 ดาวน์โหลด Preview
4023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี001 ดาวน์โหลด Preview
4123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 53 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ดาวน์โหลด Preview
4223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 5.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด Preview
4323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.9 MOPH ดาวน์โหลด Preview
4423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ ดาวน์โหลด Preview
4523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด Preview
4623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.4 อำนวจหน้าที่ ดาวน์โหลด Preview
4723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ดาวน์โหลด Preview
4823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ001 ดาวน์โหลด Preview
4923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนเข้ามามีส่วนร่วม001 ดาวน์โหลด Preview
5023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผน001 ดาวน์โหลด Preview
5123 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB5 ดาวน์โหลด Preview
5223 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB5 ดาวน์โหลด Preview
5322 มิ.ย. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด Preview
5422 มิ.ย. 2562สุรชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด Preview
5522 มิ.ย. 2562สุรชาติแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด Preview
5622 มิ.ย. 2562สุรชาติข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด Preview
5722 มิ.ย. 2562สุรชาติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด Preview
5822 มิ.ย. 2562สุรชาติแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด Preview
5921 มิ.ย. 2562สุรชาติEB 3 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) โครงการวงเงินสูงสุด ในช่วงไตรมาส ที่ 3 ดาวน์โหลด Preview
6031 มี.ค. 2562เชิดชัยEB26 บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนและสิทธิเบิกได้ตามพรบอำนวนความสะดวก ดาวน์โหลด Preview
6131 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 คู่มือประจำปี 2562 คู่มือการไกล่เกลี่ย/คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหารในภาชนะกระเช้าปีใหม่ ดาวน์โหลด Preview
6231 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 คู่มือประจำปี 2562 คู่มือการไกล่เกลี่ย/คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหารในภาชนะกระเช้าปีใหม่ ดาวน์โหลด Preview
6331 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
6431 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
6531 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 ดาวน์โหลด Preview
6628 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21การกำหนดมาตราการกลไกการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน ดาวน์โหลด Preview
6728 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19การร่วมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใสมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ดาวน์โหลด Preview
6828 มี.ค. 2562เชิดชัยEB12[บันทึกรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามที่ระบุในแผนประจำปีโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2 ไตรมาสปี2562 ดาวน์โหลด Preview
6928 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2561โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
7028 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี ดาวน์โหลด Preview
7128 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี ดาวน์โหลด Preview
7220 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
7320 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
7420 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
7520 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
7620 มี.ค. 2562เชิดชัยEB16บันทึกคำสั่งผู้รับผิดชอบมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด Preview
7720 มี.ค. 2562เชิดชัยEB13กรอลแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ดาวน์โหลด Preview
7820 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการปี 2561 ดาวน์โหลด Preview
7920 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการปี 2561 ดาวน์โหลด Preview
8019 มี.ค. 2562เชิดชัยEB13มาตราการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ดาวน์โหลด Preview
8119 มี.ค. 2562เชิดชัยEB12ผลการกำกับการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8219 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
8319 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
8419 มี.ค. 2562เชิดชัยEB7 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8519 มี.ค. 2562เชิดชัยEB7 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8619 มี.ค. 2562เชิดชัยEB6 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8719 มี.ค. 2562เชิดชัยEB 5บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8819 มี.ค. 2562เชิดชัยบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
8919 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด Preview
9019 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด Preview
9119 มี.ค. 2562เชิดชัยคณะกรรมการปฏิบัติงานบริหารจัดการเวปไซรืของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
9219 มี.ค. 2562เชิดชัยคณะกรรมการทำงานปฏิบัติงานบริหารเวปไซร์ของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
936 มี.ค. 2562เชิดชัยEB26 บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนและสิทธิเบิกได้ตามพรบอำนวนความสะดวก ดาวน์โหลด Preview
946 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกขออนุมัติการโครงการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เป็นโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันและเบิกได้ที่คลินิคประกันสังคมและเบิกได้ ดาวน์โหลด Preview
956 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกขออนุมัติการโครงการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เป็นโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันและเบิกได้ที่คลินิคประกันสังคมและเบิกได้ ดาวน์โหลด Preview
966 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
976 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
986 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 ดาวน์โหลด Preview
996 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 ดาวน์โหลด Preview
1006 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 ดาวน์โหลด Preview
1016 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 ดาวน์โหลด Preview
1026 มี.ค. 2562เชิดชัยEB23 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปราม ดาวน์โหลด Preview
1036 มี.ค. 2562เชิดชัยEB22 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด Preview
1046 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1056 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1066 มี.ค. 2562เชิดชัยEB20 ขออนุมัติประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1076 มี.ค. 2562เชิดชัยEB20 ขออนุมัติประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1086 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19 บันทึกส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1096 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19 บันทึกส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1106 มี.ค. 2562เชิดชัยEB18 บันทึกการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1116 มี.ค. 2562เชิดชัยEB18 บันทึกการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1126 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1136 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1146 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด Preview
1156 มี.ค. 2562เชิดชัยEB16บันทึกคำสั่งผู้รับผิดชอบมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด Preview
1166 มี.ค. 2562เชิดชัยEB15 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด Preview
1176 มี.ค. 2562เชิดชัยEB14 บันทึกข้อความประกาศประเมินผลราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด Preview
1186 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
1196 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
1206 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดาวน์โหลด Preview
1216 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 ดาวน์โหลด Preview
1226 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 ดาวน์โหลด Preview
1236 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 ดาวน์โหลด Preview
1246 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด Preview
1256 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด Preview
1266 มี.ค. 2562เชิดชัยEB6 บันทึกข้อความอนุมัติดเนินการอบรบ ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT-C2) ดาวน์โหลด Preview
12724 ก.พ. 2562สุรชาติประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด Preview
12824 ก.พ. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลด Preview
12924 ก.พ. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลด Preview
1302 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
1311 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุมัติปรับปรุงแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
1321 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และลงเว๊บไซต์ของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด Preview
1331 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงเว๊บไซต์ของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด Preview
1341 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
1351 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
1361 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
13729 มี.ค. 2561สุรชาติขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด Preview
13829 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
13929 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
14029 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด Preview
14129 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ดาวน์โหลด Preview