รายชื่อ File ของหน่วยงาน

ลำดับ วันเวลาอัพเดท ผู้นำเข้าข้อมูล รายละเอียด Link
116 มิ.ย. 2563wttanaponITA EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ Preview
216 มิ.ย. 2563wattanaponITA EB25 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวงระบบในการตรวจสอบฯ(ไตรมาส3) Preview
316 มิ.ย. 2563wattanaponITA EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบฯ Preview
416 มิ.ย. 2563wattanaponITA EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(ไตรมาส3) Preview
516 มิ.ย. 2563WattanaponITA EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(ไตรมาส3) Preview
612 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ไตรมาส3) Preview
712 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา) Preview
812 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภาระกิจของหน่วยงานหรือไม่ Preview
912 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 3) Preview
1012 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ Preview
1112 มิ.ย. 2563WattanaponITA EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร Preview
1212 มิ.ย. 2563wattanaponITA63 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ไตรมาส 3) Preview
1312 มิ.ย. 2563WattanaponITA63 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ไตรมาส 3) Preview
1412 มิ.ย. 2563สุรชาติITA 63 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Preview
1525 พ.ค. 2563เชิดชัยEB9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน Preview
1624 พ.ค. 2563เชิดชัยEB11 หน่วนงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติการประจำปี 2562 Preview
1720 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.2.2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Preview
1820 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.8ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรบยาข้าราชการสำนักงาน Preview
1920 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.7ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Preview
2017 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.1หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ผู้บริหาร Preview
2117 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.1หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ผู้บริหาร Preview
2217 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.1หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ผู้บริหาร Preview
2317 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Preview
2417 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Preview
2517 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Preview
2617 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Preview
2717 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.4หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Preview
2817 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.4หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Preview
2917 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.3 โครงสรhางหนjวยงาน Preview
3017 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.2 นโยบายของผูhบริหาร Preview
3116 มี.ค. 2563เชิดชัยEB14ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติระดับดีเด่นและดีมาก Preview
3216 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9บันทึกขออนุญาตนำข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีขึ้นเผยแพร่บนเวปไซร์ของโรงพยาบาล Preview
3316 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9บันทึกขออนุญาตนำข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีขึ้นเผยแพร่บนเวปไซร์ของโรงพยาบาล Preview
3413 มี.ค. 2563เชิดชัยEB9.4อำนาจหน้าที่ตามหน่วยงาน Preview
3512 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA 63 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Preview
3612 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Preview
3712 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Preview
3812 ธ.ค. 2562สุรชาติ สังพาลีITA63 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ Preview
3926 ส.ค. 2562เชิดชัยEB 17 บันทึกกำกับติดตามรับทราบไตรมาส 4 Preview
4026 ส.ค. 2562เชิดชัยEB12 รายงานการกำกับติดตามผลงานไตรมาส 1-4 Preview
4126 ส.ค. 2562เชิดชัยEB8รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรค Preview
4226 ส.ค. 2562เชิดชัยEB9.11โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
4326 ส.ค. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9.12โครงสร้างทั่วไป Preview
4426 ส.ค. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9.1โครงสร้างทั่วไป Preview
4525 ส.ค. 2562เชิดชัยEB9.ยุทธศาสตร์ Preview
4624 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9รายงานผลการกำกับติดตามผลดำเนินการงานตามแผนปฏิทิน Preview
4723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการบริการ Preview
4823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาปฏิบัติงานของ จนท.002 Preview
4923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาปฏิบัติงานของ จนท.001 Preview
5023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 24 หน่วยงานการกำกับติดตาม ป้องกันและปราบปราม002 Preview
5123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 24 หน่วยงานการกำกับติดตาม ป้องกันและปราบปราม001 Preview
5223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต003 Preview
5323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต002 Preview
5423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต001 Preview
5523 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB 22 หน่วยงานมีการประชุม อบรม สัมนาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน Preview
5623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน001 Preview
5723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์002 Preview
5823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์001 Preview
5923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของ จนท.เพื่อการบริหารที่โปร่งใส001 Preview
6023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 18 หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต002 Preview
6123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 18 หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต001 Preview
6223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบน Preview
6323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB16หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน Preview
6423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB16หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียน Preview
6523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 16 หน่วยงานมีการจัดระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน001 Preview
6623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนง สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน001 Preview
6723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 13 หน่วยงานมีการประเมินผลงานผลสัมฤทธิต่ำและดำเนินการ002 Preview
6823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 13 หน่วยงานมีการประเมินผลงานผลสัมฤทธิต่ำและดำเนินการ Preview
6923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย 001 Preview
7023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย 002 Preview
7123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 14 หน่วยงานมีการประเมินผล ดีมากในที่เปิดเผย Preview
7223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ กำกับติดตามแผนประจำปี001 Preview
7323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน001 Preview
7423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี001 Preview
7523 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 53 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล Preview
7623 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 5.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย Preview
7723 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.9 MOPH Preview
7823 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ Preview
7923 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Preview
8023 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.4 อำนวจหน้าที่ Preview
8123 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB9ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป Preview
8223 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ001 Preview
8323 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนเข้ามามีส่วนร่วม001 Preview
8423 มิ.ย. 2562เชิดชัย คงจำนงค์EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผน001 Preview
8523 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB5 Preview
8623 มิ.ย. 2562เชิดชัยEB5 Preview
8722 มิ.ย. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน Preview
8822 มิ.ย. 2562สุรชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Preview
8922 มิ.ย. 2562สุรชาติแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) Preview
9022 มิ.ย. 2562สุรชาติข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 Preview
9122 มิ.ย. 2562สุรชาติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Preview
9222 มิ.ย. 2562สุรชาติแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 Preview
9321 มิ.ย. 2562สุรชาติEB 3 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) โครงการวงเงินสูงสุด ในช่วงไตรมาส ที่ 3 Preview
9431 มี.ค. 2562เชิดชัยEB26 บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนและสิทธิเบิกได้ตามพรบอำนวนความสะดวก Preview
9531 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 คู่มือประจำปี 2562 คู่มือการไกล่เกลี่ย/คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหารในภาชนะกระเช้าปีใหม่ Preview
9631 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 คู่มือประจำปี 2562 คู่มือการไกล่เกลี่ย/คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหารในภาชนะกระเช้าปีใหม่ Preview
9731 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 Preview
9831 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 Preview
9931 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 Preview
10028 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21การกำหนดมาตราการกลไกการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน Preview
10128 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19การร่วมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใสมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส Preview
10228 มี.ค. 2562เชิดชัยEB12[บันทึกรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามที่ระบุในแผนประจำปีโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2 ไตรมาสปี2562 Preview
10328 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2561โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
10428 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี Preview
10528 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี Preview
10620 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 Preview
10720 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 Preview
10820 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 Preview
10920 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 Preview
11020 มี.ค. 2562เชิดชัยEB16บันทึกคำสั่งผู้รับผิดชอบมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน Preview
11120 มี.ค. 2562เชิดชัยEB13กรอลแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ Preview
11220 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการปี 2561 Preview
11320 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการปี 2561 Preview
11419 มี.ค. 2562เชิดชัยEB13มาตราการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ Preview
11519 มี.ค. 2562เชิดชัยEB12ผลการกำกับการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 Preview
11619 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
11719 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
11819 มี.ค. 2562เชิดชัยEB7 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 Preview
11919 มี.ค. 2562เชิดชัยEB7 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 Preview
12019 มี.ค. 2562เชิดชัยEB6 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 Preview
12119 มี.ค. 2562เชิดชัยEB 5บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 Preview
12219 มี.ค. 2562เชิดชัยบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2562 Preview
12319 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 Preview
12419 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 Preview
12519 มี.ค. 2562เชิดชัยคณะกรรมการปฏิบัติงานบริหารจัดการเวปไซรืของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
12619 มี.ค. 2562เชิดชัยคณะกรรมการทำงานปฏิบัติงานบริหารเวปไซร์ของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
1276 มี.ค. 2562เชิดชัยEB26 บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนและสิทธิเบิกได้ตามพรบอำนวนความสะดวก Preview
1286 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกขออนุมัติการโครงการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เป็นโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันและเบิกได้ที่คลินิคประกันสังคมและเบิกได้ Preview
1296 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกขออนุมัติการโครงการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เป็นโครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันและเบิกได้ที่คลินิคประกันสังคมและเบิกได้ Preview
1306 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 Preview
1316 มี.ค. 2562เชิดชัยEB25 บันทึกการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือประจำปี 2562 Preview
1326 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 Preview
1336 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 Preview
1346 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 Preview
1356 มี.ค. 2562เชิดชัยEB24 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมา 2-4 Preview
1366 มี.ค. 2562เชิดชัยEB23 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปราม Preview
1376 มี.ค. 2562เชิดชัยEB22 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 Preview
1386 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 Preview
1396 มี.ค. 2562เชิดชัยEB21 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี 2562 Preview
1406 มี.ค. 2562เชิดชัยEB20 ขออนุมัติประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2562 Preview
1416 มี.ค. 2562เชิดชัยEB20 ขออนุมัติประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2562 Preview
1426 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19 บันทึกส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีประจำปี 2562 Preview
1436 มี.ค. 2562เชิดชัยEB19 บันทึกส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีประจำปี 2562 Preview
1446 มี.ค. 2562เชิดชัยEB18 บันทึกการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2562 Preview
1456 มี.ค. 2562เชิดชัยEB18 บันทึกการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2562 Preview
1466 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 Preview
1476 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 Preview
1486 มี.ค. 2562เชิดชัยEB17 มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน ประจำปี 2562 Preview
1496 มี.ค. 2562เชิดชัยEB16บันทึกคำสั่งผู้รับผิดชอบมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน Preview
1506 มี.ค. 2562เชิดชัยEB15 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Preview
1516 มี.ค. 2562เชิดชัยEB14 บันทึกข้อความประกาศประเมินผลราชการในระดับดีเด่นและดีมาก Preview
1526 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
1536 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
1546 มี.ค. 2562เชิดชัยEB11บันทึกรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562โรงพยาบาลวิเชียรบุรี Preview
1556 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 Preview
1566 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 Preview
1576 มี.ค. 2562เชิดชัยEB10บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการพ.ศ2562 Preview
1586 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 Preview
1596 มี.ค. 2562เชิดชัยEB8 บันทึกข้อความแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562 Preview
1606 มี.ค. 2562เชิดชัยEB6 บันทึกข้อความอนุมัติดเนินการอบรบ ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT-C2) Preview
16124 ก.พ. 2562สุรชาติประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 Preview
16224 ก.พ. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 Preview
16324 ก.พ. 2562สุรชาติรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 Preview
1642 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
1651 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุมัติปรับปรุงแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
1661 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และลงเว๊บไซต์ของโรงพยาบาล Preview
1671 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงเว๊บไซต์ของโรงพยาบาล Preview
1681 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ Preview
1691 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
1701 เม.ย. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
17129 มี.ค. 2561สุรชาติขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Preview
17229 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
17329 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
17429 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Preview
17529 มี.ค. 2561สุรชาติ สังพาลีขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส Preview